“ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่”
“Health Professionals Against Tobacco”

ความเป็นมา : เริ่มมีการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

การสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่เป็นประจำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังส่งผลทำให้มีโอกาสเกิดโรคบางโรค มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่น ๆ อีกหลายโรค บุหรี่ยังทำให้เสียทรัพย์โดยไม่จำเป็นอีกด้วย

องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และให้บุคลากรสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ ภายใต้คำขวัญว่า “Health Professionals Against Tobacco” หรือ “ ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่” โดยกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายได้กำหนดให้ใช้ดอกลีลาวดีเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์

โทษของการสูบบุหรี่

1. โรคมะเร็ง ในอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น มะเร็งที่ปาก ที่ลิ้น ที่กล่องเสียง แต่ที่เป็นมากที่สุดคือ มะเร็งปอด สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา และกระทรวงสาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมริกาได้รายงานผลวิจัย เมื่อ พ.ศ. 2521 ว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัด มีโอกาสตายด้วยโรคมะเร็งมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 20 เท่า

2. โรคทางเดินหายใจ ผู้สูบบุหรี่จัดมีอาการไอเรื้อรัง บางครั้งไอถี่มากจนไม่สามารถหลับนอนได้ แต่เมื่อหยุดสูบอาการจะบรรเทาและหายไปในที่สุด นอกจากนี้ทาร์ในควันบุหรี่จะสะสมอยู่ในปอด วันละเล็กวันละน้อย จนในที่สุดถุงลมปอดโป่งพองจนไม่สามารถหดตัวกลับได้ มีผลทำให้ปอดไม่สามารถแรกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนได้มากเท่าเดิมจึงทำให้หายใจขัด หอบ และหากเป็นเรื้อรังอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ง่ายเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ยังพบว่าการสูบบุหรี่ทำให้เป็นโรคอื่นได้อีกหลายอย่าง เช่น โรคกระเพาะอาหารเป็นแผล โรคความดันเลือดสูง โรคตับแข็ง โรคปริทนต์ โรคโพรงกระดูกอักเสบ เป็นต้น และยังส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้สูบบุหรี่อีกด้วย

10 เคล็ดลับการเลิกบุหรี่
7 วันก่อนลงมือ
เลิกบุหรี่ได้ผลทันตาเห็น
ทำอย่างไรจะเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ
ทำไมเลิกบุหรี่ไม่ได้เสียที

:: สารพันข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ ::


ส่ง E-Card


2531 "บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ" Between tobacco and health,choose health
2532 "ตายผ่อนส่งด้วยบุหรี่ สิ้นศักดิ์ศรีสตรีไทย" The female smoker : at added risk
2533 "เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่" Growing up without tobacco
2534 "ปีแห่งการรณรงค์ สาธารณสถานและยวดยานปลอดควันบุหรี่" Public places and transport : better be tobacco free
2535 " ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย" Tobacco free work places : safer&healther
2536 "บุคลากรสาธารณสุขสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่" Health services,including health personne,against tobacco
2537 "ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่" The media against tobacco
2538 "บุหรี่มีพิษภัย ทำลายไกลกว่าที่คิด" Tobacco costs more than you think
2539 "ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ ถวายองค์ภูมี ปีทรงครองราชย์" Sport and the arts without tobacco : planit tobacco free
2540 "โลกนี้สดใส ทุกฝ่ายร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่" United for a tobacco-free world
2541 "เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่" Growing up without tobacco
2542 "อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา เลิกบุหรี่" Leaving the pack behind
2543 "บันเทิงได้แม้ไร้ควันบุหรี่" (Siogan : Tobacco Kills - Don't be Duped
Theme : Entertainment and Tobacco Promotion - Countering theDeception)
2544 " เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่" SECOND - HAND SMOKE . LET'S CLEAR THE AIR
2545 "กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ" Tobacco - Free Sports: Play it clean
2546 "ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ " Tobacco free films tobacco free fashion.
2547 "บุหรี่;ยิ่งสูบ:ยิ่งจน"
" ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง" Tobacco and Poverty (Avicious Circle)
2548 "ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่" Health Professionals and Tobacco Control

ที่มา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
http://www.ashthailand.or.th/th/index.php
http://www.smokefreezone.or.th