หัวข้อ : หมดเวลารู้สึกสงสาร! “สิทธิผู้พิการ” ถึงเวลาต้อง “เคารพ”


เกือบ 1 เดือนแล้ว...หรือนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2548 ที่ กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ แต่ดูเหมือนคนที่ร่างกายครบ 32 ทั่วไปยังไม่ค่อยรับรู้ ทั้งที่หลายคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้...

กฎที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อคนชรา และโดยเฉพาะ “คนพิการ”
กฎที่กำหนดถึง “สิทธิ” ที่คนพิการต้องได้รับจากสังคม !!

พนิตา กำภู ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ บอกว่า... กฎหมายที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ทุพพลภาพที่ได้ออกมาล่าสุด คือกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 

ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ ยังมีกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ออกตามความใน พ.ร.บ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ พ.ร.บ.การฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2534 ได้มีข้อกำหนดว่าจะต้องมี “สิ่ง อำนวยความสะดวก” อาทิ ทางลาด, ห้องน้ำ, ลิฟต์, ราวจับ, อักษรเบรลล์ ฯลฯ ตามสถานที่ต่าง ๆ ของราชการ และเอกชน

“แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ไม่ได้มีบทลงโทษเอาไว้ และทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ไม่มีอำนาจที่จะไปไล่จับ หรือเอาผิดกับใครได้ หากไม่ได้มีการปฏิบัติตาม”

เป็นที่มาของการแก้ไขกฎหมาย ด้วยมีความเห็นว่าเป็นกฎหมายที่แปลก มีบทบังคับ แต่ไม่มีบทลงโทษ มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแก้ไข มีการแสดงความเห็นในการประชุมหลายครั้ง และได้ออกมาเป็นกฎกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว หลังเวลาผ่านมายาวนาน โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1ก.ย. 2548

“ล่าช้ามากว่า 10 ปี ก็ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ได้ทำหนังสือแจ้งไปหลายครั้ง ในขณะที่องค์กรของคนพิการนั้นเข้มแข็งมาก และมีการออกมาเรียกร้องบ่อยครั้ง จนประสบความสำเร็จ”

ผอ.สำนักส่งเสริมฯ บอกอีกว่า...เมื่อกฎกระทรวงมหาดไทยออกมา และมีผลบังคับตั้งแต่ 1 ก.ย. 2548 หมายความว่า อาคารทุกชนิดที่สร้างหลังจากวันที่ 1 ก.ย. จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และรวมถึงคนชรา

สถานที่ที่กฎกระทรวงใหม่บังคับ ก็ได้แก่ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทำการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุด พิพิธภัณฑสถานของรัฐ

สถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบเรือ ที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 300 ตารางเมตร 

และรวมถึงสำนักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 2,000 ตารางเมตร

กฎกระทรวงนี้จะมีทั้งหมด 9 หมวด แบ่งออกเป็น...ป้ายแสดง สิ่งอำนวยความสะดวก, ทางลาดและลิฟต์, บันได, ที่จอดรถ, ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร, ประตู, ห้องส้วม, พื้นผิวต่างสัมผัส และโรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม

ในแต่ละหมวดก็จะมีรายละเอียดแจกแจงอยู่ว่าจะต้องดำเนินการในลักษณะใด ยกตัวอย่างเช่น...โรงมหรสพหรือหอประชุมต้องจัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับเก้าอี้ล้ออย่างน้อยหนึ่งที่ทุก ๆ จำนวน 100 ที่นั่ง โดยพื้นที่เฉพาะนี้เป็นพื้นที่ราบขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 1,400 มิลลิเมตร ต่อหนึ่งที่ อยู่ในตำแหน่งที่เข้าออกได้

ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2548 ก่อนที่จะมีการก่อสร้างอาคารใหม่ จะต้องมีการยื่นพิมพ์เขียวเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง หากไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ก็จะไม่ผ่านการอนุญาต

“แต่สำหรับอาคารที่ก่อสร้างก่อนหน้า กฎหมายไม่มีผลบังคับย้อนหลัง ซึ่งในส่วนของสถานที่ราชการคงไม่มีปัญหา แต่สถานที่ของเอกชนนั้น ก็ต้องแล้วแต่ผู้ประกอบการ”...ผอ.พนิตากล่าว

ทั้งนี้และทั้งนั้น กับอาคารสถานที่เก่าบางแห่งอาจไม่สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกได้ครบ ด้วยสภาพอาคารบังคับ แต่อย่างน้อยทำอะไรได้ก็ควรทำเพื่อร่วมสนับสนุนส่งเสริมสิทธิ “คนพิการ”

และโดยเฉพาะกับอาคารสถานที่จะสร้างใหม่ กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 นี่มิใช่กฎที่ตราขึ้นเพื่อให้คนปกติสงสารหรือเห็นใจคนพิการ แต่จากนี้ไปคนพิการจะมี “สิทธิ” ที่ต้องได้รับ ซึ่งก็เอื้อรวมไปถึงคนชราด้วย

ถึงเวลาที่คนทั่วไปต้องให้ความเคารพ “สิทธิคนพิการ”
แม้บางกรณีกฎกระทรวงอาจไม่มีผล...แต่ก็อยู่ที่สำนึก
คนพิการก็มีความสำคัญ-สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้ !!.

ที่มาจากหนังสือพิมพ์โดย : BBug
วันที่ : 2005-09-27 09:50:33
 ::: แสดงความคิดเห็น :::

 
* ชื่อ
* รายละเอียด
emoticon
emailความคิดเห็นที่ 3


ร้านเสริมสวย myhair เปิด24ชม. สี่แยกห้วยขวางรัชดา

ที่นี่ http://www.myhair24hour.com ต่อผม-ดัดดิจิตอล-ยืดชิเซโด้

แฟชั่นอินเทรนมาแรงญี่ปุ่น เด็กแนว  ดัดผม spapermด้วยแกนดิจิตอลไฟฟ้า ราคาไม่แพง

ใช้ของคุณภาพแต่ราคาแสนถูก

**โปรโมชั่น**

สระ-ไดร์ ผมสั้นยาว ราคาเดียว 60.-

สระ-ซอย 100.-

ต่อผม  ดัดดิจิตอลไฟฟ้า ยืดชิเซโด้  ลดสุดๆๆ

เบอร์ร้าน 02-2773923 01-5862503 ร้านเปิดให้บริการตลอด24ชม.
โดย joe@myhair24hour.com โดย : ร้านเสริมสวยเปิด24ชม. ต่อผม-ดัดดิจิตอล-ยืดชิเซโด้ วันที่ :2005-10-02 19:39:43ความคิดเห็นที่ 2


เป็นคนดีจังเลยคนรักพี่สาว ....โดย : คุณดิด วันที่ :2005-09-27 12:00:30ความคิดเห็นที่ 1


ดีค่ะพี่หนูจะได้มีสิทธิได้เต็มทีหน่อยเวลาพาพี่หนูไปเที่ยวที่ไหนคนอื่นมักจะไม่ค่อยเห็นใจคนพิการเลยค่ะ  หนูรักพี่ค่ะถึงแม้พี่จะพิการหนูก็จะหาเลี้ยงพี่หนูเอง

โดย : คนรักพี่สาว วันที่ :2005-09-27 10:57:10