New Document

หัวข้อ : "องค์ศรีรัศมิ์" รับสั่ง รู้ทุกอย่าง ทำไมลือกันขนาดนี้


นับเป็นวันอันน่าปลื้มปีติของชาวไทยอีกวาระหนึ่ง เมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกับนิสิตที่จบการศึกษาในปี 2549 ด้วย 

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 27 ก.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปยังตึกศาสตราจารย์คุณชวนชม จันทรเปารยะ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ในปีการศึกษา 2549 โดยมีรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กบิลกาญจน์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารคณะเกษตร หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์และคณาจารย์ เฝ้ารับเสด็จ

โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฉลองพระองค์ชุดสูทสีเทา เช่นเดียวกับฉลองพระองค์ ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งสมเด็จพระบรมฯ และพระองค์หญิงศรีรัศมิ์ ทรงมีพระพักตร์ยิ้มแย้มแจ่มใส และทรงมีพระราชปฏิสันถาร แก่ผู้ที่มารับเสด็จอย่างไม่ถือพระองค์ ขณะที่พระองค์ทีฯทรงถือรถของเล่นไว้ในพระกร จากนั้นทั้ง 3 พระองค์ ได้เสด็จเข้าสู่ห้องประทับรับรองชั้น 2 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์มาเป็นฉลองพระองค์ชุดครุย 

ต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร เสด็จฯพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ลงจากตึกศาสตราจารย์คุณชวนชม จันทรเปารยะ ไปยังลานจอดรถหลังอาคาร ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับพระภารกิจการเรียนการสอน วิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ประวัติภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วันเสด็จปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันแรกที่ทรงเข้าศึกษา ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าศรีรัศมิ์ ทรงมีพระสหายร่วมรุ่น 24 คน ระหว่างการศึกษาทรงดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้าง เสริมประสบการณ์ ตลอดจนทรงฝึกปฏิบัติเสริมการศึกษาจากทฤษฎี จนทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ยถึง 3.94 โดยสอบผ่านความรู้ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2549 ทรง ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 และทรงได้รับอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรมหา-บัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) จากสภามหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 

จากนั้นในเวลา 12.00 น. พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ยังอาคารเรียนรวม 1 ร่วมแถวขบวนบัณฑิตไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ ระยะทางประมาณ 400 เมตร โดยตลอดทางที่ทรงพระดำเนิน พระวรชายาทรงจูงพระหัตถ์พระสหายที่อยู่ใกล้ๆ ทั้งทรงมีพระพักตร์ยิ้มแย้ม และทรงทักทายประชาชนที่มาเฝ้าฯ 2 ข้างทาง เมื่อเสด็จฯถึงทรงลอดซุ้มธงคณะต่างๆ ขึ้นสู่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ก่อนเสด็จประทับพัก ณ ห้องประทับรับรองภายในอาคารจักรพันธ์ฯ

ต่อมา เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้เสด็จฯถึงยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้ เฝ้ารับเสด็จ และเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทอดพระเนตรเห็นพระองค์หญิงศรีรัศมิ์ ก็ทรงเข้าสวมกอด จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ ทรงรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต เป็นลำดับที่ 2 ของคณะเกษตร และหลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เป็นผู้แทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน 

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงอุ้มพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มาส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงหยอกล้อทักทายพระองค์ทีครู่ใหญ่ก่อนเสด็จฯกลับ  

ต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงร่วมยินดีกับพระองค์หญิงศรีรัศมิ์ ณ อาคารจักรพันธุ์ โดยพระองค์หญิงศรีรัศมิ์ทรงอุ้มพระองค์ที รอเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระบรมฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อสมเด็จพระบรมฯทรงพระดำเนินขึ้นบันไดอาคารมา พระองค์ทีทรงแสดงความห่วงใยพระบิดา โดยทรงรับสั่งว่า “บันไดลื่น” 

จากนั้นทุกพระองค์เสด็จฯเข้าห้องประทับรับรอง โดยสมเด็จพระบรมฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงแสดงความยินดีกับพระองค์หญิงศรีรัศมิ์ แล้วทั้ง 4 พระองค์เสด็จฯออกมาประทับ ณ โถงด้านทิศใต้ หน้าห้องประทับรับรองของอาคารจักรพันธุ์ พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พระสหายและคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯถวายความยินดี โดยพระองค์หญิงศรีรัศมิ์ ทรงฉายพระรูปร่วมกับอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พระสหาย และคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯถวายความยินดี

ขณะฉายพระรูป พระองค์ทีทรงรับสั่งกับผู้เข้าเฝ้าฯว่าให้ “นิ่งๆ” ตามด้วยรับสั่งว่า “รอสักครู่นะครับ” ระหว่างที่ฉายพระรูป พระองค์ทีทรงลงจากเก้าอี้มาประทับกับพื้นทรงเล่นรถอยู่ที่พรม และทรงนอนเล่นกลิ้งไปกลิ้งมา ก่อนรับสั่งติดตลกว่า “นอนข้างล่างได้ไง” 

หลังจากทรงฉายพระรูปแล้ว พระองค์หญิงได้ประทานสัมภาษณ์ถึงข่าวลือที่แพร่สะพัดออกมาก่อนหน้านี้ โดยผู้สื่อข่าวทูลถามว่ารู้สึกอย่างไร พระองค์หญิงมีรับสั่งด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า “รู้สึกเฉยๆ ทำไมถึงลือกันขนาดนี้ สงสัยคงคิดถึงพระองค์ท่านมั้ง เราก็ไป แต่ไม่เห็นมีใครพูดถึงเราเลย อยู่ที่นั่นรู้ทุกอย่าง” 

ผู้สื่อข่าวทูลถามว่า พระองค์ทีทรงมีพระวรกายโตขึ้น พระองค์หญิงรับสั่งว่า พระองค์ทีสูงขึ้นแต่ผอมลง น้ำหนักลดลงไป 1 กก. และที่เสด็จฯไปต่างประเทศหนนี้ได้งานมาเยอะมาก ไปกับศูนย์นมแม่ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งที่นั่น (สวีเดน) เขาเป็นเลิศทางด้านนมแม่ ได้อะไรมาใช้ กับประเทศไทยเยอะ ได้ไอเดียต่างๆ เช่น ไปดูโรงพยาบาลแม่และเด็ก บ้านพักคนชรา ศูนย์ศิลปะ สถาบันดีไซเนอร์ และไปเดินดูตามร้านขายของ แต่ไม่ได้ซื้อ ได้แต่เอาไอเดีย มาทำที่ร้าน 904 เดี๋ยวนี้เวลาที่เห็นกระเป๋าจะไม่ซื้อเพราะจะใช้ของที่ร้านตัวเอง นอกจากนี้ ยังทรงมีรับสั่งว่าให้รอติดตามชมรายการทีวีช่วงวันที่ 3-5 ส.ค. ที่พระองค์ได้ตามเสด็จพระบรมฯไปดูงานตามสถานที่ต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร 

ผู้สื่อข่าวทูลถามว่า ทรงคิดจะเรียนต่ออีกหรือไม่ ทรงตอบว่าไม่คิด ขอทำงานก่อน จากนั้น พระองค์หญิงได้เสด็จฯเข้าห้องประทับรับรอง เปลี่ยนฉลองพระองค์ แล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯกลับวังศุโขทัย

ที่มาจากหนังสือพิมพ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ยินดี พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ รับ ป.โท
สมเด็จพระบรมฯ ทรงบินเอง เสด็จถึงไทย (4034)โดย : BBug
วันที่ : 2007-07-28 08:31:09
 ::: แสดงความคิดเห็น :::

 
* ชื่อ
* รายละเอียด
emoticon
emailความคิดเห็นที่ 30


ตกลงมันเรื่องอารัยกันค๊า

โดย : เลือกเป็นคนที่รักเธอ วันที่ :2007-07-29 16:00:06ความคิดเห็นที่ 29


คนปล่อยข่าวลือเลวมาก ๆ ต่อไปคนไทยก็พอทีเถอะ อย่าตกเป็นเหยือให้พวกคนเลว ๆ ใช้กันเลย ช่วยกระจายข่าวให้พวกมันกันอยู่ได้ ราชวงศ์ไทย เป็นที่สุดของหัวใจคนไทยทุกคน และเป็นราชวงศ์ที่ดีที่สุด ราชวงศ์นึงของโลกเลย จำใส่กระโหลกกันไว้บ้างซิ

โดย : Angel-Cat วันที่ :2007-07-29 03:48:21ความคิดเห็นที่ 28


รู้แล้วว่าลืออาไย แต่ไม่ควรจะพูดกลัวบาปกรรม

โดย : เด็กสายเกมฮับ วันที่ :2007-07-28 23:59:55ความคิดเห็นที่ 27


ทรงพระเจริญ

โดย : nntj วันที่ :2007-07-28 23:10:34ความคิดเห็นที่ 26


กำจัดความอ้วน ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ ผอมแน่ ผอมจริง ไม่ใช้ยา มีอย. หนูลองมาแล้ว ลดได้ 3-5 โล/เดือน ลองดูนะ สนใจ ดูที่ http://hit.nu/dqn รวมทั้งโปรแกรมการเพิ่มน้ำหนักแบบธรรมชาติ

โดย : jjij วันที่ :2007-07-28 22:29:47ความคิดเห็นที่ 2


หนูก็เรียนคหกรรมค่ะ ถ้าจบป.ตรี ก็ว่าจะต่อโทที่ม.เกษตร คหกรรมค่ะ ลื่มใจจริงๆค่ะ

โดย : auau9 วันที่ :2007-07-28 09:40:23ความคิดเห็นที่ 1


*-*

โดย : -_-N-o-N-a-m-e-_- วันที่ :2007-07-28 08:53:13